Zespół i objawy zespołu długiego odstępu QT

Zespół ten objawia się wydłużeniem odstępu QT, który przekracza normę, któremu towarzyszą stany synkopalne i / lub zatrzymanie akcji serca i nagła śmierć sercowa. W tym artykule przyjrzymy się objawom zespołu wydłużonego odstępu QT i głównym objawom zespołu wydłużonego odstępu QT u ludzi.

Objawy zespołu długiego QT

Objawy zespołu odstępu QT i jego diagnozy

Objaw, taki jak utrata przytomności lub zatrzymanie akcji serca, występuje w wyniku rozwoju częstoskurczu komorowego typu piruetowego (torsade de pointes), który przechodzi w migotanie komór. Wystąpienie takich objawów arytmii wiąże się z nagłym wzrostem aktywności współczulnego układu nerwowego z silnymi emocjami (strach, strach) lub ze zwiększoną aktywnością fizyczną (szczególnie podczas pływania). Czasami początkowy moment arytmii może być takim znakiem, jak gwałtowne przebudzenie z dźwięku budzika, telefonu, grzmotu.

Istnieją dwa wrodzone zespoły, którym towarzyszy wydłużenie odstępu QT: zespół Jerwella-Lange-Nielsena i zespół Romane-Warda. Pierwszy ma dziedziczenie typu autosomalnego recesywnego (p) i objawia się objawami ze strony serca: wrodzoną głuchotą i zaburzeniami czynności serca (utrata przytomności, nagła śmierć sercowa, wydłużenie odstępu QT). Drugi ma autosomalny dominujący typ dziedziczenia z występowaniem chorób serca bez głuchoty.

Oznaki zespołu Long QT

Głównym objawem zespołu wydłużonego odstępu QT jest omdlenie ze stresem emocjonalnym lub fizycznym. W diagnozie istotna jest obecność objawu w rodzinie przypadków nagłej śmierci sercowej w wieku poniżej 30 lat, a także identyfikacja wydłużonego odstępu QT u najbliższych krewnych.

Wyróżnia się następujące objawy EKG zespołu wydłużonego odstępu QT:

  • Głównym znakiem jest przekroczenie odstępu QT skorygowanego o częstość akcji serca (Q-Tc, określone specjalnymi tabelami) o ponad 480 ms (górna granica normy wynosi 440 ms dla mężczyzn i ponad 450 ms dla kobiet).
  • Częstym objawem może być również częstoskurcz komorowy typu piruetowego (torsade de pointes).
  • Dyspersja odstępu QT: Różnica między najdłuższym i najkrótszym odstępem QT wynosi ponad 100 ms.
  • Dodatkowym znakiem jest krótkotrwała przemiana fal T (zmiany biegunowości i amplitudy) w spoczynku oraz podczas stresu fizycznego lub emocjonalnego.
  • Zmiany w morfologii fal T (dwufazowych lub rozwidlonych), szczególnie w odprowadzeniach V3 i V4.
  • Jednym z objawów może być zmniejszenie częstości akcji serca poniżej wartości typowych dla danego wieku, a także niezdolność do osiągnięcia częstości akcji serca podczas ćwiczeń, która jest normalna dla osób w danym wieku i płci.

Przyczyny zespołu Long QT

W mechanizmie występowania wydłużenia odstępu QT możliwe są dwa objawy: anomalia współczulnego układu nerwowego i anomalia kanałów potasowych. Przy takim znaku, jak wydłużony odstęp QT, występują różne arytmie.

Długa klasyfikacja QT

Wyróżnia się wrodzone i nabyte warianty zespołu wydłużonego odstępu QT. Objawy rozwoju zespołu wrodzonego determinują mutacje wielu genów chromosomów 11, 7, 3, 4. Nabyty zespół wydłużonego odstępu QT może wystąpić w leczeniu leków przeciwarytmicznych klasy IA (chinidyna, prokainamid) i III (amiodaron, sotalol). Fenotiazyny, niektóre środki przeciwdrobnoustrojowe (ketokonazol, erytromycyna, cotrimoksazol), kokaina, terfenadyna i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą wydłużyć odstęp QT. Bradykardia, hipokaliemia, hipomagnezemia, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego i choroba niedokrwienna serca mogą przyczyniać się do wydłużenia odstępu QT.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.